Nasz kodeks dobrych praktyk

Naszym celem jest prowadzenie transparentnej i jasnej działalności biznesowej w relacji do wszystkich naszych interesariuszy. Dlatego opracowaliśmy „Kodeks dobrych praktyk SPE Global Solutions”, który charakteryzuje i podaje do publicznej wiadomości nasze podejście, wymagania oraz oczekiwania dotyczące społecznie przyjętych i najprościej w świecie, uczciwych norm zachowania odnoszących się do poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Warunki zatrudnienia

Jak rekrutujemy?

SPE Global Solutions przywiązuje ogromną wagę do podtrzymywania dobrej atmosfery, zaangażowania i wysokiego poziomu kompetencji w zespole.

Dążymy, aby rekrutacja przebiegała w sposób transparenty, oceniając kandydatów według tych samych, uzależnionych od charakteru stanowiska, kryteriów oraz informując ich o jej rezultatach.

Otwierając rekrutację jasno komunikujemy nasze oczekiwania wobec kandydatów do pracy umożliwiając im przeprowadzenie samooceny  i ułatwienie podjęcia decyzji do jej przystąpienia.

Zależy nam, aby kompetencje, doświadczenie i cechy osobowości kandydata korespondowały z charakterystyką oraz zakresem obowiązków stanowiska, o które się ubiega. Wierzymy, że tylko wtedy będzie on mógł osiągnąć pełną satysfakcję z pracy dzięki czemu zaangażuje się w życie firmy przyczyniając się do jej rozwoju.

Relacje wewnętrzne

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić możliwie największe bezpieczeństwo i czystość miejsca pracy oczekując tego samego od naszych pracowników, dostawców, gości oraz wszystkich innych interesantów.

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, jednak nasze starania mają sens jedynie jeśli pracownicy oraz poddostawcy stosują się do przyjętych zasad BHP oraz korzystają z wymaganych w danej sytuacji środków ochrony osobistej.

Prowadzimy działania promujące zapobiegawcze podejście do bezpieczeństwa oraz chcemy podwyższać świadomość i zdolność pracowników do przewidywania możliwych zagrożeń.

„W zdrowym ciele zdrowy duch”. Promujemy sport i zachęcamy do prowadzenia zdrowego trybu życia oraz zdrowego odżywiania się.

Równość szans

Wszyscy, bez względu na wiek, płeć,  zajmowane stanowisko, wykształcenie, poglądy, stopień sprawności, rasę czy religię jesteśmy wolnymi ludźmi. Należy nam się godne, sprawiedliwe i pełne szacunku traktowanie w każdej kwestii oraz relacji. Nie akceptujemy jakichkolwiek przejawów dyskryminacji lub nepotyzmu.

Przeciwdziałanie korupcji

SPE Global Solutions nie akceptuje jakichkolwiek form korupcji w tym łapówkarstwa, wymuszeń, przyjmowania bądź udzielania jakichkolwiek korzyści majątkowych  w celu realizacji partykularnych interesów innych osób lub podmiotów.

Dopuszczamy możliwość wręczania bądź otrzymywania upominków okolicznościowych, których wartość nie przekroczy 50 PLN a w przypadku usług gastronomicznych 100 PLN.

Wątpliwości lub sytuacje korupcyjne należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu. 

Sprawiedliwe  kryteria wynagradzania

Każdy ma prawo do wynagrodzenia za świadczoną pracę, informacji o oczekiwaniach wobec niej oraz jej jasnej oceny. Dbamy o to, aby kryteria wynagradzania byłby przejrzyste i dopasowane do zajmowanego stanowiska pracy.

Nie akceptujemy żadnych form przymusu, niewolnictwa ani pracy dzieci.

Wzajemne relacje

We wzajemnych relacjach kierujemy się zasadami grzeczności,  uczciwości, szacunku i szczerości. Wyrazem wzajemnego szacunku jest dla nas również rzetelność i szybkość komunikacji, dzielenia się informacjami, punktualność, terminowość oraz czysty, schludny wygląd.

Informacje poufne

Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe są  chronione i nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym chyba, że zobowiąże nas do tego prawo.

Każdy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizację. Zobowiązany jest jednocześnie do zachowania poufności relacji między SPE Global Solutions.

Zabraniamy wykorzystywania informacji wewnętrznych dotyczących działalności SPE Global Solutions, danych finansowych, danych o klientach bądź dostawcach  w celu  uzyskania własnych korzyści materialnych.

Konkurencja

SPE Global Solutions zabrania pracownikom oraz najbliższym członkom ich rodzin prowadzenia działalności konkurencyjnej, nielegalnego zdobywania i przekazywania informacji do i o podmiotach konkurencyjnych.

Wizerunek oraz własność firmy

Budujemy wizerunek oraz dbamy o reputację SPE Global Solutions w każdej sytuacji,  godnie reprezentując firmę względem wszystkich interesariuszy.

Dbamy o swój ubiór i prezencję stosując się do „dress code” mającego zastosowanie na danym stanowisku pracy.

Szanujemy wszelką własność materialną lub niematerialną firmy wykorzystując ją optymalnie, efektywnie, zgodnie z przeznaczeniem i zakresem swoich obowiązków. Nie nadużywamy jej w celu uzyskania prywatnych korzyści.

SPE Global Solutions dopuszcza możliwość wykorzystania mienia firmowego do  celów prywatnych jedynie za pisemną zgodą i uzgodnieniem warunków jego wykorzystania.

Relacje z partnerami biznesowymi

Klienci i dostawcy

Dokładamy wszelkich starań, aby relacje z naszymi partnerami biznesowymi były budowane w oparciu o wzajemny szacunek, uczciwość, rzetelność i profesjonalizm. Zawsze dążymy do kompromisów kierując się zasadą „win-win” dzięki czemu tworzymy niepowtarzalną atmosferę partnerstwa.

Przeprowadzamy coroczne badania satysfakcji klientów oraz na bieżąco monitorujemy sytuację związaną ze współpracą z naszymi partnerami handlowymi. Prowadząc tego typu zapisy jesteśmy w stanie nie tylko  znajdować rozwiązania podwyższające jakość naszych usług, ale co ważniejsze eliminować brak satysfakcji klientów w stosunku do relacji z nami.

U podstaw naszej wizji przedsiębiorstwa leży efektywność wszystkich realizowanych procesów biznesowych. Wierzymy, że osiągniemy ten stan dzięki organizacji, doskonaleniu, optymalizacji i innowacji. Właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie kreować wartość dodaną dla naszych klientów i takiego samego podejścia oczekujemy również od naszych dostawców.

Mając na uwadze fakt, że nasz sukces zależy nie tylko od jakości naszej pracy, ale także od jakości pracy naszych dostawców i kooperantów, prowadzimy uważną kwalifikację potencjalnych dostawców i kooperantów oraz regularną ewaluację obecnych dostawców dopingując ich do ciągłego doskonalenia.

Relacje z otoczeniem

Administracja publiczna i instytucje finansowe

Gramy w otwarte karty. Rzetelnie i profesjonalnie prowadzimy działalność sprawozdawczą. Zależy nam na budowaniu wzajemnych, partnerskich relacji z organami administracji publicznej, organami podatkowymi, bankami oraz instytucjami finansowymi.

Konkurenci

SPE Global Solutions bezwzględnie przestrzega zasad uczciwej konkurencji. Nie akceptujemy nieuczciwych praktyk takich jak korupcja, podważanie reputacji konkurentów, szpiegostwo przemysłowe.

Dokładamy wszelkich starań by nasze relacje z konkurencją układały się na zasadach „Fair Play”.

Organizacje pozarządowe oraz otoczenie biznesu

Budujemy relację z organizacjami otoczenia biznesu. Współpracujemy i szczególnie wspieramy inicjatywy w zakresie kreowania postaw przedsiębiorczych, rozwoju biznesu, CSR i zrównoważonego rozwoju.

Społeczności lokalne

Uwzględniamy interesy społeczności lokalnych w naszych działaniach biznesowych. Włączamy się w dialog i prowadzimy działania edukacyjne oraz informacyjne mające na celu zwrócenie uwagi na bieżące problemy społeczne i środowiskowe. Pragniemy motywować i pobudzać ludzi do działania.

Środowisko naturalne

Dążymy do minimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko naturalne po przez dokonywanie świadomych i przemyślanych wyborów oraz wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 

Naszym celem jest budowanie świadomości i wrażliwości społecznej dotyczącej problemów środowiska naturalnego w skali lokalnej jak również globalnej. Chcemy być kreatorem odpowiedzialnych postaw w myśl zasady – „zmiana zaczyna się od nas samych”.

Bezpieczeństwo informacji poufnych

Bezwzględnie przestrzegamy procedur związanych przetwarzaniem i gromadzeniem informacji poufnych. Dokładamy wszelkich starań, aby przepływ danych personalnych i informacji handlowych odbywał się w sposób kontrolowany i był zabezpieczony przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Stosujemy rozwiązania techniczne oraz organizacyjne redukujące ryzyko wglądu do informacji poufnych osobom trzecim. 

Zobowiązujemy do przestrzegania zasad ochrony informacji poufnych pracowników oraz dostawców i kooperantów oraz wszelkich stron uczestniczących w działaniach SPE Global Solutions.

Aktualności

 • Japonia – Moja biznesowa historia

  W artykule przeczytasz.  Dlaczego mój wyjazd do Japonii w 2019 roku był wyjątkowy. Jak to się stało, że mój związek z Japonią jest tak silny....

  czytaj dalej
 • Microsoft Inspire w Las Vegas

  W artykule przeczytasz o wizycie na Microsoft Inspire 2018 w Las Vegas – największej konferencji dla Partnerów Microsoft na Świecie poświęconej podsumowaniu realizacji strategii Microsoft,...

  czytaj dalej
 • Współpraca z IoT North Poland Hub

  Koncepcja Hub'ów Innowacji Cyfrowych (DIH - Digital Innovation Hub's) jest rozwijana z inicjatywy Komisji Europejskiej. Zadaniem DIH'ów jest wspieranie przedsiębiorstw w adoptowaniu technologii cyfrowych służących...

  czytaj dalej
 • SPE na Forum Ekspansji IoT

  To był dla nas bardzo ekscytujący tydzień, głównie za sprawą odbywającej się w Toruniu konferencji - Forum Ekspansji Internetu Rzeczy, której mieliśmy zaszczyt być partnerem....

  czytaj dalej
 • Czujniki obróbki plastycznej metalu

  Nadszedł czas, aby rozpocząć szerszą promocję oferty firmy. Zależy nam, abyście zapamiętali nas jako partnera pierwszego kontaktu we wszystkich kwestiach związanych z technologią, organizacją i...

  czytaj dalej
 • Kolejne prasy AIDA już u Klienta

  Zakończyliśmy pierwszy etap uruchomienia przeniesionych do polskiej fabryki naszego Klienta pras mechanicznych AIDA NC2-160(2) oraz NC2-250(2). Wykonany został przegląd, wstępne uruchomienie, szkolenia operatorów i utrzymania...

  czytaj dalej
 • Targi ITM Polska w Poznaniu

  Tegoroczne targi ITM Polska w Poznaniu już za nami. To już moje piąte z rzędu odwiedziny na tych konkretnych targach, ale tym razem w podwójnej...

  czytaj dalej
 • Kolejna AIDA NC2 200 w Polsce

  W zeszłym tygodniu uczestniczyliśmy w uruchomieniu prasy mechanicznej AIDA NC2 o sile nacisku 2000 kN. Tym oto sposobem w Polsce pojawiła się kolejna prasa mechaniczna tego typu, wyprodukowana pod...

  czytaj dalej